مسابقات جهانی تکواندو-کره جنوبی/کیمیا در یک قدمی مدال جهانی

مسابقات جهانی تکواندو-کره جنوبی/کیمیا در یک قدمی مدال جهانی

مسابقات جهانی تکواندو-کره جنوبی/کیمیا در یک قدمی مدال جهانی