مرگ تلخ دختر8ساله بر اثر سقوط تلویزیون

مرگ تلخ دختر8ساله بر اثر سقوط تلویزیون
دخترک 8 ساله آملی درپی سقوط تلویزیون به کمای عمیق رفت.

مرگ تلخ دختر8ساله بر اثر سقوط تلویزیون