مرگ اولین گوریل متولد شده درون قفس

مرگ اولین گوریل متولد شده درون قفس
کولو، اولین گوریلی بود که ۶۵ سال پیش درون قفس به دنیا امد. به گزارش مهر، کولو، اولین گوریلی که در سال ۱۹۵۶ در قفس متولد شده بود، در سن ۶۰ سالگی در باغ وحش شهر کولومبوس آمریکا مرد.              

مرگ اولین گوریل متولد شده درون قفس