مردم صندوق‌های رای را ترک نکنند/آغاز اعزام صندوق های سیار به مراکز شلوغ

مردم صندوق‌های رای را ترک نکنند/آغاز اعزام صندوق های سیار به مراکز شلوغ

مردم صندوق‌های رای را ترک نکنند/آغاز اعزام صندوق های سیار به مراکز شلوغ