مجموع آرای «روحانی» و «جهانگیری» بیش از ۵۰ درصد است

مجموع آرای «روحانی» و «جهانگیری» بیش از ۵۰ درصد است

مجموع آرای «روحانی» و «جهانگیری» بیش از ۵۰ درصد است