مجموعه کاریکاتورهای مفهومی قیمت شیر و گوشت

مجموعه کاریکاتورهای مفهومی قیمت شیر و گوشت

مجموعه کاریکاتورهای مفهومی قیمت شیر و گوشت 

درباره افزایش قیمت های اخیر گوشت و شیر در ایران انتقادها را در قالب زیبا به شما نمایش می دهیم که مفهومی هستند.

کاریکاتور گرانی

کاریکاتور گرانی شیر

کاریکاتور گرانی گوشت

کاریکاتورهای جدید

کاریکاتور مفهومی

کاریکاتور گرانی گوشت و شیر

کاریکاتور و تصاویر طنز

 

 

مجموعه کاریکاتورهای مفهومی قیمت شیر و گوشت