ماجرای یک کودک آزاری وحشتناک

ماجرای یک کودک آزاری وحشتناک
کمی آرامش کردم و خواستم ماجرا را کامل برایم بگوید تا بتوانم کمکش کنم.آرام‌تر شده بود. با اشک‌هایی که می‌ریخت شروع کرد. ساعت ۱۱ صبح بود که زنی هراسان در…

ماجرای یک کودک آزاری وحشتناک