ماجرای جالب درگیری فیزیکی داوود احمدی‌نژاد با مشایی

ماجرای جالب درگیری فیزیکی داوود احمدی‌نژاد با مشایی
عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در نوشته ای به موضوع آخرین دیدارش با داوود احمدی نژاد برادر رئیس جمهور سابق و حاشیه های این دیدار…

ماجرای جالب درگیری فیزیکی داوود احمدی‌نژاد با مشایی