لیبرمن: اسرائیل قادر است دشمنانش را شکست دهد!

لیبرمن: اسرائیل قادر است دشمنانش را شکست دهد!

لیبرمن: اسرائیل قادر است دشمنانش را شکست دهد!