قطری ها در نهایت کدام کشور را انتخاب می کنند: ایران یا عربستان؟

قطری ها در نهایت کدام کشور را انتخاب می کنند: ایران یا عربستان؟
عربستان سعودی و متحدان آن روابط خود را با قطر قطع کرده اند. اما علت این اقدام چه بوده و چه پیامدهایی برای قطر دارد؟

قطری ها در نهایت کدام کشور را انتخاب می کنند: ایران یا عربستان؟