قدیمی ترین سکونتگاه بشری خاورمیانه در کرمانشاه!

قدیمی ترین سکونتگاه بشری خاورمیانه در کرمانشاه!
تپه تاریخی شیخی‌ آباد در منطقه دینور شهرستان صحنه اولین زیستگاه بشر در دوره نوسنگی است که در خاورمیانه شناخته شده است! قدیمی ترین سکونتگاه بشری خاورمیانه در کرمانشاه

قدیمی ترین سکونتگاه بشری خاورمیانه در کرمانشاه!