قالیباف: هدف اصلی شهرداری تهران ارتقاء کیفیت زندگی بود

قالیباف: هدف اصلی شهرداری تهران ارتقاء کیفیت زندگی بود

قالیباف: هدف اصلی شهرداری تهران ارتقاء کیفیت زندگی بود