فیلم / کنایه‌های بایرام به لاکچری‌بازها و دور دور کردن‌ در بالای شهر!

فیلم / کنایه‌های بایرام به لاکچری‌بازها و دور دور کردن‌ در بالای شهر!

فیلم / کنایه‌های بایرام به لاکچری‌بازها و دور دور کردن‌ در بالای شهر!