فیلم/ پایان شگفت انگیز فضاپیمای «کاسینی» در فضا

فیلم/ پایان شگفت انگیز فضاپیمای «کاسینی» در فضا
فضاپیمای «کاسینی» پس از 20 سال فعالیت، شیرجۀ نهایی خود به سمت زحل را طی روزهای اخیر انجام داد و در جو زحل ذوب شد.

فیلم/ پایان شگفت انگیز فضاپیمای «کاسینی» در فضا