فیلم/ ویدئویی نادر از کودتای ۲۸ مرداد

فیلم/ ویدئویی نادر از کودتای ۲۸ مرداد
اخیراً فیلمی نادر از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منتشر شده که تصاویری از خانه غارت شده محمد مصدق را نشان می دهد. در این فیلم تصاویری از آیت الله کاشانی و مظفر بقایی دیده می شود که در شبکه های اجتماعی به اشتباه گفته شده که این دو پس از کودتا در خانه مصدق حضور یافته اند، درحالیکه این فیلم آن ها را در مقابل مجلس شورای ملی نشان می دهد.

فیلم/ ویدئویی نادر از کودتای ۲۸ مرداد