فیلم/ ویدئویی دیده نشده از حضور رهبر انقلاب با لباس رزم در جبهه غرب کشور

فیلم/ ویدئویی دیده نشده از حضور رهبر انقلاب با لباس رزم در جبهه غرب کشور

فیلم/ ویدئویی دیده نشده از حضور رهبر انقلاب با لباس رزم در جبهه غرب کشور