فیلم/ وقتی توتی به زبان فارسی صحبت می کند

فیلم/ وقتی توتی به زبان فارسی صحبت می کند
فرانچسکوتوتی به زبان فارسی صحبت می کند: «دوستان عزیز ایرانی، درود بر شما»/ بخشی از گزارشی که خبرگزاری آکی ایتالیا، مرداد ۱۳۸۸ منتشر کرد.

فیلم/ وقتی توتی به زبان فارسی صحبت می کند