فیلم/ وضعیت ایستگاه مترو در مرکز بروکسل پس از خبر وقوع انفجار

فیلم/ وضعیت ایستگاه مترو در مرکز بروکسل پس از خبر وقوع انفجار
وضعیت ایستگاه متروی «Grand Place»، در مرکز بروکسل که گزارش هایی از وقوع انفجار در آن دریافت شده است.

فیلم/ وضعیت ایستگاه مترو در مرکز بروکسل پس از خبر وقوع انفجار