فیلم/ واکنش جمشید مشایخی به حواشی صحبت هایش در جشن منتقدان

فیلم/ واکنش جمشید مشایخی به حواشی صحبت هایش در جشن منتقدان
واکنش جمشید مشایخی به حواشی صحبت هایش در جشن منتقدان: حرف منطقی زدم و از بازیگران خوب مملکت دفاع کردم

فیلم/ واکنش جمشید مشایخی به حواشی صحبت هایش در جشن منتقدان