فیلم/ مهناز افشار: شاخ بز عباس جدیدی جوک سال بود/سانسور صدای شجریان توهین به مخاطب است

فیلم/ مهناز افشار: شاخ بز عباس جدیدی جوک سال بود/سانسور صدای شجریان توهین به مخاطب است

فیلم/ مهناز افشار: شاخ بز عباس جدیدی جوک سال بود/سانسور صدای شجریان توهین به مخاطب است