فیلم/ مسلمان روهینگیا در کمپ پناهجویان در مرز میانمار و بنگلادش

فیلم/ مسلمان روهینگیا در کمپ پناهجویان در مرز میانمار و بنگلادش
سیصدوهفتادهزارنفر از پناهجویان روهینگیا که عمدتا مسلمان هستند در چند هفته اخیر از مرز میانمار بنگلادش گذشته اند. تصاویر کمپ روی کنگ نشان می دهد که این کمپ ها چه طور به سختی آن ها را اسکان داده اند.

فیلم/ مسلمان روهینگیا در کمپ پناهجویان در مرز میانمار و بنگلادش