فیلم/ محمود دولت آبادی در نشست «طرح مطالبات از رییس جمهور» خطاب به حسن روحانی چه گفت؟

فیلم/ محمود دولت آبادی در نشست «طرح مطالبات از رییس جمهور» خطاب به حسن روحانی چه گفت؟

فیلم/ محمود دولت آبادی در نشست «طرح مطالبات از رییس جمهور» خطاب به حسن روحانی چه گفت؟