فیلم/ مانع بزرگ ورود زنان به ورزشگاه ها چیست؟

فیلم/ مانع بزرگ ورود زنان به ورزشگاه ها چیست؟
محسن صفایی فراهانی از یک استعلام غیرضروری می گوید که مانعی بزرگ بر راه ورود بانوان به ورزشگاه ها درست کرد.

فیلم/ مانع بزرگ ورود زنان به ورزشگاه ها چیست؟