فیلم/ عالی ترین نشان عربستان بر گردن ترامپ

فیلم/ عالی ترین نشان عربستان بر گردن ترامپ
پادشاه سعودی مدال ملک عبدالعزیز که عالی ترین نشان عربستان است را به گردن ترامپ انداخت.

فیلم/ عالی ترین نشان عربستان بر گردن ترامپ