فیلم/ طعنه های فراستی به رضا گلزار و بنیامین:پسرها بعد از دیدن سلام بمبئی فحش می‌دادند

فیلم/ طعنه های فراستی به رضا گلزار و بنیامین:پسرها بعد از دیدن سلام بمبئی فحش می‌دادند
مسعود فراستی: پسرها بعد از دیدن فیلم سلام بمبئی فحش میدادند و دختر ها گریه میکردند

فیلم/ طعنه های فراستی به رضا گلزار و بنیامین:پسرها بعد از دیدن سلام بمبئی فحش می‌دادند