فیلم/ زیرپا گذاشتن یک رسم دیگر توسط ترامپ

فیلم/ زیرپا گذاشتن یک رسم دیگر توسط ترامپ
ترامپ دراولین پروازش در ایرفورس وان بدون دست تکان دادن سوارهواپیما شد

فیلم/ زیرپا گذاشتن یک رسم دیگر توسط ترامپ