فیلم/ روحانی: یک جناحی فکر نکند صد درصد رهبری را دوست دارد و ما 96 درصد/ همه مردم ایران به ‏رهبری، به دین و فرهنگ شان عشق می ورزند

فیلم/ روحانی: یک جناحی فکر نکند صد درصد رهبری را دوست دارد و ما 96 درصد/ همه مردم ایران به ‏رهبری، به دین و فرهنگ شان عشق می ورزند

فیلم/ روحانی: یک جناحی فکر نکند صد درصد رهبری را دوست دارد و ما 96 درصد/ همه مردم ایران به ‏رهبری، به دین و فرهنگ شان عشق می ورزند