فیلم/ روحانی: پول ها را در دهان اژدها قرار دادند و به ما می‌گویند چرا به آمریکا لبخند می‌زنید

فیلم/ روحانی: پول ها را در دهان اژدها قرار دادند و به ما می‌گویند چرا به آمریکا لبخند می‌زنید

فیلم/ روحانی: پول ها را در دهان اژدها قرار دادند و به ما می‌گویند چرا به آمریکا لبخند می‌زنید