فیلم/ روحانی: آنان که به شهید بهشتی و آیت الله هاشمی توهین کردند امروز شرمنده اند

فیلم/ روحانی: آنان که به شهید بهشتی و آیت الله هاشمی توهین کردند امروز شرمنده اند

فیلم/ روحانی: آنان که به شهید بهشتی و آیت الله هاشمی توهین کردند امروز شرمنده اند