فیلم/ روایت ناطق نوری از اولین روز بعد از رد صلاحیت آیت الله هاشمی در انتخابات۹۲

فیلم/ روایت ناطق نوری از اولین روز بعد از رد صلاحیت آیت الله هاشمی در انتخابات۹۲

فیلم/ روایت ناطق نوری از اولین روز بعد از رد صلاحیت آیت الله هاشمی در انتخابات۹۲