فیلم/ روایت ملوانان ایرانی از ۳ ماه سرگردانی در اقیانوس هند

فیلم/ روایت ملوانان ایرانی از ۳ ماه سرگردانی در اقیانوس هند
ملوانان ایرانی چگونه پس از غرق شدن لنج شان ۳ ماه در اقیانوس هند سرگردان بودند و زنده ماندند

فیلم/ روایت ملوانان ایرانی از ۳ ماه سرگردانی در اقیانوس هند