فیلم/ رهبرانقلاب: بعضی ها تیکه کلامشان این است که آقا دائم دشمن نتراشید

فیلم/ رهبرانقلاب: بعضی ها تیکه کلامشان این است که آقا دائم دشمن نتراشید

فیلم/ رهبرانقلاب: بعضی ها تیکه کلامشان این است که آقا دائم دشمن نتراشید