فیلم/ دستگاهی که ساحل دریا را تمیز می‌کند

فیلم/ دستگاهی که ساحل دریا را تمیز می‌کند
دستگاهی که ساحل دریا را جارو کشیده و تا عمق 15 سانتیمتری زباله ها را از ماسه های ساحل جدا میکند.

فیلم/ دستگاهی که ساحل دریا را تمیز می‌کند