فیلم/ حضور سیدحسن خمینی در منزل مرحوم مجید نائینی پیشکسوت پرسپولیس

فیلم/ حضور سیدحسن خمینی در منزل مرحوم مجید نائینی پیشکسوت پرسپولیس
حضور سیدحسن خمینی در منزل پیشکسوت مرحوم پرسپولیس. مجید نائینی، روز پنجشنبه دچار مرگ مغزی شد. خانواده او با اهدای اعضای بدنش موافقت کرده اند.

فیلم/ حضور سیدحسن خمینی در منزل مرحوم مجید نائینی پیشکسوت پرسپولیس