فیلم/ جهانگیری: یک عده را راه بیاندازیم در خیابان اگر موی دختری بیرون بود به او تذکر بدهند/ اینها به نظر من کارساز نیست

فیلم/ جهانگیری: یک عده را راه بیاندازیم در خیابان اگر موی دختری بیرون بود به او تذکر بدهند/ اینها به نظر من کارساز نیست
جهانگیری: یک عده را راه بیاندازیم درخیابان اگر موی دختر خانمی بیرون بود به او تذکر بدهند/گشت ارشاد درست می کنیم/اینها به نظر من کارساز نیست.

فیلم/ جهانگیری: یک عده را راه بیاندازیم در خیابان اگر موی دختری بیرون بود به او تذکر بدهند/ اینها به نظر من کارساز نیست