فیلم/ بی حوصلگی پوتین در کنفرانس خبری پس از دیدار با ماکرون

فیلم/ بی حوصلگی پوتین در کنفرانس خبری پس از دیدار با ماکرون

فیلم/ بی حوصلگی پوتین در کنفرانس خبری پس از دیدار با ماکرون