فیلم/ بهبود وضعیت مردم در دولت یازدهم

فیلم/ بهبود وضعیت مردم در دولت یازدهم
در موشن گرافیک زیر تغییرات رتبه جهانی ایران از نظر توسعه انسانی را مشاهده می کنید.

فیلم/ بهبود وضعیت مردم در دولت یازدهم