فیلم/ باهنر: علنی کردن بازداشت فریدون به صلاح نبود/ عضو دولت در سایه نمی شوم/ برخی دوست دارند برجام را پاره کنند

فیلم/ باهنر: علنی کردن بازداشت فریدون به صلاح نبود/ عضو دولت در سایه نمی شوم/ برخی دوست دارند برجام را پاره کنند

فیلم/ باهنر: علنی کردن بازداشت فریدون به صلاح نبود/ عضو دولت در سایه نمی شوم/ برخی دوست دارند برجام را پاره کنند