فيلم ديدنی از كوهنوردی آيت الله هاشمی و يادگاری نويسی روی سنگ آبشار

فيلم ديدنی از كوهنوردی آيت الله هاشمی و يادگاری نويسی روی سنگ آبشار

فيلم ديدنی از كوهنوردی آيت الله هاشمی و يادگاری نويسی روی سنگ آبشار