فعالیت انتخاباتی قالیباف با حمله به آیت الله هاشمی کلید خورد

فعالیت انتخاباتی قالیباف با حمله به آیت الله هاشمی کلید خورد

فعالیت انتخاباتی قالیباف با حمله به آیت الله هاشمی کلید خورد