فریز کردن جنازه مادر، برای دریافت حقوق بازنشستگی!

فریز کردن جنازه مادر، برای دریافت حقوق بازنشستگی!
زن جوان فرانسوی برای دریافت حقوق ماهیانه مادرش، پس از مرگ وی به پلیس اطلاع رسانی نکرده و از جنازه اش حدود ۷ سال در فریزر نگهداری کرده است. به…

فریز کردن جنازه مادر، برای دریافت حقوق بازنشستگی!