فرودگاه ملبورن در پی تهدید به بمبگذاری بسته شد

فرودگاه ملبورن در پی تهدید به بمبگذاری بسته شد

فرودگاه ملبورن در پی تهدید به بمبگذاری بسته شد