فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی: درخواستی برای صدور مجوز کنسرت حامد زمانی در مشهد دریافت نکرده‌ایم

فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی: درخواستی برای صدور مجوز کنسرت حامد زمانی در مشهد دریافت نکرده‌ایم

فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی: درخواستی برای صدور مجوز کنسرت حامد زمانی در مشهد دریافت نکرده‌ایم