فرخ نژاد: تلویزیون با افت مخاطب جدی روبرو شده/ در این باب، کنفرانس‌ها برگزار می‌شود اما پذیرایی بعد از جلسه جدی‌تر از خود بحث است

فرخ نژاد: تلویزیون با افت مخاطب جدی روبرو شده/ در این باب، کنفرانس‌ها برگزار می‌شود اما پذیرایی بعد از جلسه جدی‌تر از خود بحث است
در این باب، کنفرانس‌ها و همایش‌ها و نشست‌ها برگزار می‌شود! بماند که برای بسیاری از مدعوین، همان پذیرایی بعد از جلسه جدی‌تر از خود بحث است، که اگر نبود، قطعاً امروز شاهد اتفاقات دیگری در این شرایط حساس تلویزیون بودیم!

فرخ نژاد: تلویزیون با افت مخاطب جدی روبرو شده/ در این باب، کنفرانس‌ها برگزار می‌شود اما پذیرایی بعد از جلسه جدی‌تر از خود بحث است