فاضل‌ میبدی: رئیس جمهور از ظرفیت زنان و برادران اهل سنت استفاده کند

فاضل‌ میبدی: رئیس جمهور از ظرفیت زنان و برادران اهل سنت استفاده کند

فاضل‌ میبدی: رئیس جمهور از ظرفیت زنان و برادران اهل سنت استفاده کند