فاضل‌میبدی: اظهارات روحانی نشان داد که با دنیا سر جنگ نداریم/ رییس‌جمهور بدون کوتاه آمدن برابر فشارها، کار درست را انجام می‌دهد

فاضل‌میبدی: اظهارات روحانی نشان داد که با دنیا سر جنگ نداریم/ رییس‌جمهور بدون کوتاه آمدن برابر فشارها، کار درست را انجام می‌دهد

فاضل‌میبدی: اظهارات روحانی نشان داد که با دنیا سر جنگ نداریم/ رییس‌جمهور بدون کوتاه آمدن برابر فشارها، کار درست را انجام می‌دهد