غلامرضا پهلوی مُرد +تصاویر

غلامرضا پهلوی مُرد +تصاویر
غلامرضا پهلوی معروف به شاپور غلامرضا ششمین فرزند و سومین پسر و تنها فرزند رضا شاه پهلوی و توران امیرسلیمانی امروز در سن ۹۴ سالگی مُرد. خبرگزاری فارس: «غلامرضا پهلوی»…

غلامرضا پهلوی مُرد +تصاویر