عکس: پوشش متفاوت یک نامزد ریاست جمهوری

عکس: پوشش متفاوت یک نامزد ریاست جمهوری
یکی از نامزدهای انتخابات با چهره‌ و ظاهری عجیب گفت: در صد روز اول وعده میدهم حقوقهای نجومی را قطع کنم.

عکس: پوشش متفاوت یک نامزد ریاست جمهوری