عکس: پزشک فرنگی ناصرالدین شاه قاجار

عکس: پزشک فرنگی ناصرالدین شاه قاجار
تصویری از دکتر دیکسون، طبیب مخصوص سفارت انگلیس و ناصرالدین شاه در ایران را مشاهده می‌کنید.  

عکس: پزشک فرنگی ناصرالدین شاه قاجار