عکس: وعده حمید بقایی به احمدی نژاد!

عکس: وعده حمید بقایی به احمدی نژاد!
«بقایی به احمدی نژاد وعده پست در دولت آینده داد…»! کارتون زیر توسط مجتبی حیدرپناه در روزنامه قانون منتشر شده است.

عکس: وعده حمید بقایی به احمدی نژاد!